Sprawa zysku JSW za 2022 roku w Sądzie !

Temida w kopalni

W dniu wczorajszym [28.08.2023] JSW S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 20/2023 o otrzymaniu odpisu pozwu z Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy. Pozew dotyczy uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Wnioskodawcą jest akcjonariusz Spółki – osoba fizyczna.

W świetle przedstawionych informacji, Spółka uważa, że pozew jest bezzasadny. Zarząd JSW S.A. deklaruje podjęcie odpowiednich działań prawnych w celu ochrony interesu Spółki. Akcjonariusze zostaną poinformowani o dalszych krokach w tej sprawie za pośrednictwem kolejnych raportów bieżących.

Dla przypomnienia, treść zaskarżonej uchwały prezentuje się następująco:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., § 26 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:
I. Przeznaczyć zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku w kwocie 7 115 810 065,95 zł (słownie: siedem miliardów sto piętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 95/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Chociaż w raporcie Spółki nie została wskazana konkretna podstawa prawna, na którą powołał się akcjonariusz, z nieoficjalnych źródeł wynika, że chodzi o kwestię naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych w sprawie wypłaty dywidendy. Warto przy tym przypomnieć wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2022 roku. Sąd orzekł wówczas, że:

„Przeznaczenie całego wypracowanego w danym roku zysku spółki na kapitał zapasowy, podjęte uchwałą akcjonariuszy większościowych na walnym zgromadzeniu, bez uwzględniania sytuacji ekonomicznej spółki, jest pokrzywdzeniem prawa do dywidendy akcjonariuszy mniejszościowych”.

Podsumowując, kwestia wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym dla pracowników będących jednocześnie akcjonariuszami, zostanie teraz rozstrzygnięta przez sąd. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń i decyzje sądu w tej sprawie.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW