Wiadomość od akcjonariusza JSW S.A. – głos troski o przyszłość Spółki

W dniu 30 lipca na skrzynkę mailową Związku Zawodowego Jedność KWK Pniówek wpłynęła wiadomość, która zwróciła naszą uwagę. Pochodziła ona od akcjonariusza JSW S.A., który od ponad 6 lat inwestuje w Spółkę i obserwuje jej działania. Jego słowa są ważne, ponieważ dotyczą one zarówno przyszłości Spółki, jak i dobra jej pracowników.

W treści wiadomości czytamy:

„Szanowni Państwo, Jestem akcjonariuszem JSW S.A. już ponad 6 lat i uważam, że jest to Spółka o ogromnym potencjale, lecz niestety karygodnie zarządzana politycznie. W wyniku czego sytuacja jest skandaliczna i kuriozalna.”

Akcjonariusz wskazuje na kilka kluczowych problemów:

  • Zadłużenie Spółki – mimo że JSW posiada znaczące środki finansowe, nie jest jasne, w jakim celu długi są zaciągane.
  • Brak dywidendy – mimo oficjalnej polityki dywidendowej, Spółka nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom.
  • Nieuregulowane zobowiązania wobec PFR – mimo rekordowych wyników finansowych, Spółka nie spłaca zobowiązań wobec Polskiego Funduszu Rozwoju, co jest nieetyczne i naraża Spółkę na negatywne opinie.
  • Podatek solidarnościowy – akcjonariusz wyraża obawy związane z planowanym podatkiem solidarnościowym, który ma być nałożony wyłącznie na JSW, pomimo że inne firmy, takie jak Orlen, nie są nim objęte.

Akcjonariusz podkreśla:

„Na takie działania nie może być zgody i bardzo mnie cieszy Państwa pismo i także się pod nim podpisuję.”

Dodatkowo informuje, że skieruje pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych w tej sprawie oraz że został złożony pozew przeciwko Spółce dotyczący uchwały o braku dywidendy z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W zakończeniu swojego listu akcjonariusz informuje, że w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych przesłał do Spółki wezwanie o informację odnośnie planowanego podatku solidarnościowego i czeka na odpowiedź Zarządu JSW.

Treść wezwania oraz pytania przesłane do spółki oraz odpowiedź spółki znajdziecie poniżej artykułu.

Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie naszego akcjonariusza i jego gotowość do pomocy. Jego głos jest dla nas ważny, ponieważ pokazuje, że nie tylko pracownicy, ale także akcjonariusze są zaniepokojeni obecną sytuacją w Spółce. Wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na zmiany, które będą korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Pismo Akcjonariusza do władz spółki ( pisownia oryginalna)

Wniosek akcjonariusza dot. planowanego podatku „składki solidarnościowej” dla dużych podmiotów z sektora węglowego w trybie art. 428 § 6 KSH

W dniu 11.07.2023 r. do Sejmu RP trafił przygotowany przez Rząd RP (Ministerstwo Kimatu i Środowiska) projekt ustawy (nr UC148, Druk 3487) dot. podatku od zysków nadzwyczajnych potocznie zwany windfall tax. Ustawa ta wg MKiŚ ma być wdrożeniem mechanizmu opartego na klasyfikacji opisanej w rozporządzeniu Rady UE
nr 2022/1854. Zgodnie z drukiem 3487, projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Wcześniej Rząd RP ustami swoich Ministrów wielokrotnie potwierdzał, lub zaprzeczał prowadzenia prac nad tym projektem. Wprowadzając tym samym ogromny chaos w notowaniach giełdowych JSW S.A.

Sam Zarząd JSW S.A., szczególnie słowami Pana Zastępcy Prezesa Roberta Ostrowskiego z dnia 13.04.2023 r. w wywiadzie dla PAP Biznes informował: „Potencjalnie będziemy też musieli zapłacić podatek od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. Gdyby bazować tylko na rozporządzeniu unijnym, to jesteśmy z tej daniny wyłączeni. Wiemy jednak, że rząd pracuje nad rozwiązaniem krajowym, które może być tak przygotowane, by JSW kwalifikowała się jako płatnik tego podatku. Szacujemy, że w zależności od szczegółów to może oznaczać dla nas koszt 2,5-2,7 mld zł.”

Zgodnie ze słowami Pana Zastępcy Prezesa Roberta Ostrowskiego, w powiązaniu z treścią rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854 a szczególnie pkt 14 mówiącym:

Składka solidarnościowa jest odpowiednim środkiem umożliwiającym rozwiązanie problemu nadwyżek zysków wynikających z nieprzewidzianych okoliczności. Zyski te nie odpowiadają żadnemu stałemu zyskowi, na który unijne przedsiębiorstwa i stałe zakłady prowadzące działalność w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji liczyłyby lub mogłyby liczyć w normalnych okolicznościach, gdyby na rynkach energii nie zaszły nieprzewidziane zdarzenia.”

Co jasno wskazuje, że JSW S.A. nie może zostać obciążone planowaną daniną w zakresie sprzedaży węgla koksowego, które nie jest notowane na rynkach energii i nie służy do wytwarzania energii, tylko stali.

Niezrozumiałe jest zatem dla mnie dlaczego w powyższym projekcie ustawy, które ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej (czyt. rozporządzeniu Rady UE
nr 2022/1854)
 dodano zapis w art. 29b. 1) b) wskazujący, że przedsiębiorca wytwarzający produkty koksowania węgla obowiązany jest odprowadzić składkę solidarnościową. Jednoznacznie wskazując na JSW S.A. jako jedynego producenta węgla koksowego w Polsce. Jako podstawę dla tego przepisu wskazano załącznik 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., która NIE DOTYCZY ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH osiągniętych w wyniku wojny na Ukrainie i kłóci się z klasyfikacją opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854.

Należy też wskazać na podstawową zasadę prawa ex retro non agit mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Niezrozumiała jest więc próba wprowadzenia składki solidarnościowej w III kw. 2023 na Spółkę (niesklasyfikowaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854) za zysk osiągnięty w 2022 r.

Warto zwrócić uwagę, że JSW S.A. jest Spółką cykliczną na co za każdym razem wskazuje Zarząd JSW S.A. (tworząc chociażby Fundusz Stabilizacyjny na gorsze czasy). Znamienne jest, że notowania węgla koksowego przed wybuchem wojny na Ukrainie (24.02.2022 r.) osiągały już cenę ok. 400$.

Potwierdziła to sama Spółka raportem bieżącym nr 13/2022 wskazując, że „średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie październik 2021r. – luty 2022 r. wpływających na ceny JSW w 1Q 2022 r. wyniosła 390 USD. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu lipiec–listopad 2021 r. wpływającej na ceny w 4Q 2021 r. wzrosła o 26% „.

Natomiast raportem bieżacym nr 34/2022 Spółka wskazała, że „średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie styczeń 2022r. – maj 2022 r. wpływających na ceny JSW w 2Q 2022 r. wyniosła 487 USD/t. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu październik 2021r. – luty 2022 r. wpływającej na ceny w 1Q 2022 r. wzrosła o 25% ” a więc o żadnym szoku cenowym i zyskach nadzwyczajnych nie może być mowy! Sam zaś wzrost ceny węgla koksowego był spowodowany cyklem koniunkturalnym.

W świetle podjętych 16.06.2023 r. na WZA JSW S.A. uchwał, a szczegolnie tej o braku dywidendy sprzecznej z oficjalną polityką dywidendową Spółki zgodnie, z którą dywidenda wypłacona winna być w minimu kwocie 2,134 mld (blokowana kuriozalnym argumentem o zapisach w mocno preferencyjnej pożyczce COVID 19 z PFR S.A. w kwocie 0,520 mln na dzień 31.03.2023 – patrz raport za 1 kwartał JSW S.A., która w mojej opinii jest na szkodę dla środków publicznych w świetle zysków Spółki a szczególnie braku chęci jej szybszej spłaty przy obecnej inflacji). Na co został wniesiony sprzeciw przez Akcjonariusza Mniejszościowego.

Należałoby się zatem zastanowić, czy proponowana przez MKiŚ ustawa (mijająca się w kwestii węgla koksowego z rozporządzeniem Rady UE nr 2022/1854) JEST PRÓBĄ WYCIĄGNIĘCIA ZYSKÓW ZE SPÓŁKI Z POMINIĘCIEM AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH. Przypominam, że Akcjonariuszami JSW S.A. są tysiące Polaków (w tym wielu górników JSW S.A.) bezpośrednio poprzez posiadane akcje, czy pośrednio przez OFE, PPK (tak mocno reklamowane przez Rząd RP) i inne fundusze inwestycyjne.

W świetle powyższego, w trosce o dobro Akcjonariuszy JSW S.A. (także Skarbu Państwa), Polskiego Rynku Kapitałowegom oraz Spółki JSW S.A. i jej Pracowników:

Wzywam w trybie art. 428 § 6 KSH JSW S.A. do udzielenia informacji:

  1. Czy i jakie działania prawne podejmie Zarząd JSW S.A. w obronie interesu Spółki i jej Akcjonariuszy, wobec proponowanego przez Ministerstwo Kimatu i Środowiska projektu ustawy (nr UC148, Druk 3487) złożonego 11.07.2023 r. do Sejmu RP, które WBREW KLASYFIKACJI bazowego rozporządzenia Rady UE nr 2022/1854 (oraz wbrew powszechnej zasadzie ex retro non agit mówiącej, że prawo nie działa wstecz) dodaje jedynego producenta węgla koksowego w Polsce do przedsiębiorstw zobowiązanych odprowadzić składkę solidarnościową?
  2. Czy w razie przyjęcia procedowanego projektu Spółka wystąpi do Sądu?
  3. Jakie w tej sprawie jest stanowisko Rady Nadzorczej JSW S.A.?
  4. Jakie w tej sprawie jest stanowisko Pana Prezesa Tomasza Cudnego?

Odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej na powyżej zadane pytania została opublikowana w raporcie bieżącym numer 16/2023 i raczej lakonicznie odnosi się do ww. pytań, gdzie Zarząd odniósł się do powyższego w następujący sposób:

„Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów. Pragniemy zapewnić iż Spółka śledzi z uwagą zarówno aktualny stan prawny jak i jego zmiany. Pojawiające się informacje o projektowanych dopiero rozwiązaniach prawnych nie rodzą obowiązków po stronie organów Spółki. Po wejściu w życie procedowanego projektu JSW S.A. dokona analizy nowych rozwiązań i podejmie adekwatne działania.”

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW