Od 4 maja 2023 roku w JSW SA zacznie obowiązywać zmieniony Regulamin Pracy, wprowadzający m.in. nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników. Celem wprowadzenia tych zmian jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników oraz innych osób oraz ochrony mienia przedsiębiorstwa.

Nowe zasady kontroli trzeźwości

Zmiany w Regulaminie Pracy dotyczą przede wszystkim uprawnień pracodawcy do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz zasad przeprowadzania takich kontroli. Kontrole trzeźwości będą przeprowadzane przez Służby Ochrony Jednostki Organizacyjnej JSW, służby BHP lub inne osoby upoważnione przez osoby zarządzające daną Jednostką Organizacyjną JSW, przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych spełniających wymagania określone w przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących zasad kontroli trzeźwości pracowników.

Pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli trzeźwości w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie spożycia przez pracownika substancji działających podobnie do alkoholu, a także w każdym momencie wykonywania pracy przez pracowników, przy wejściu na teren Jednostki Organizacyjnej JSW, podczas wykonywania pracy lub po zakończeniu pracy przez pracowników.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości zostaną opracowane w formie odrębnych dokumentów przez upoważnione działy zajmujące się sprawami ochrony w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych JSW, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania tych jednostek oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należy przy tym wskazać, że Regulamin Pracy jasno wskazuje, że kontrola trzeźwości odbywać się będzie przy jednoczesnym poszanowaniu godności oraz innych dóbr osobistych Pracownika, jak również zasad ochrony danych osobowych. Pracownik jest zawsze zobowiązany do poddania się kontroli trzeźwości. Odmowa poddaniu się kontroli trzeźwości bez uzasadnionych powodów będzie uważana przez Pracodawcę za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może wiązać się z określonymi sankcjami dyscyplinarnymi.

Z nowym Regulaminem Pracy można się zapoznać w portalu pracownika.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW