Zmiany w przepisach dotyczących urlopu rodzicielskiego wprowadzają nowe możliwości dla pracowników. Od 26 kwietnia 2023 roku zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego ulegają istotnym zmianom, które wpłyną zarówno na pracowników, jak i pracodawców. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany oraz to, jak wpłyną one na życie zawodowe rodziców (informacja opracowana na podstawie rządowego serwisu informacyjnego biznes.gov).

  1. Elastyczniejsze wykorzystanie urlopu rodzicielskiego

Pracownik będzie mógł wnioskować o urlop rodzicielski, który zostanie mu udzielony jednorazowo albo w maksymalnie 5 częściach. Urlop będzie można wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Dzięki tym zmianom pracownicy będą mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.

  1. Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Pracownik będący rodzicem będzie mógł łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy. W takim przypadku wymiar urlopu rodzicielskiego ulegnie wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 82 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka lub 86 tygodni w przypadkach porodu mnogiego.

  1. Skrócenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Pracownik ojciec będzie miał mniej czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego – z 24 miesięcy obecnie, do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ojcowie będą mieli prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, który przysługuje z okazji narodzin dziecka pracownika.

  1. Urlop rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka

Pracownicy starający się o adopcję dziecka będą mogli skorzystać z nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego, który wynosi 41 tygodni dla jednego dziecka, 43 tygodnie dla jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka, oraz 38 tygodni dla przyjęcia na wychowanie starszego dziecka.

  1. Powrót pracownika do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem

Po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, pracodawca będzie musiał dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym. Pracodawca będzie również zobowiązany do zagwarantowania pracownikowi powracającemu z urlopu prawa do wszelkiej poprawy warunków pracy, na które byłby uprawniony, gdyby z takiego urlopu nie korzystał, na przykład podwyżki.

6. Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do 8. roku życia

Zmiany w przepisach wprowadzają wydłużenie okresu, w którym pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do ukończenia 8. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Obecnie takie uprawnienia przysługują do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Nowe przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego wprowadzają istotne zmiany, które mają na celu ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z rodziną. Elastyczniejsze zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość łączenia go z wykonywaniem pracy, czy zmiany dla pracowników starających się o adopcję, to tylko niektóre z istotnych zmian wprowadzanych od 26 kwietnia 2023 roku. Warto być świadomym swoich praw oraz możliwości, jakie dają nowe przepisy, aby jak najlepiej dostosować się do nowej sytuacji na rynku pracy.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW