Koniec z odrabianiem krwi – Poprzyj Petycję !

Związki Zawodowe „Jedność” działające na wszystkich kopalniach JSW, po rozmowach z parlamentarzystami postanowiły wyjść z inicjatywą zmian w przepisach emerytur górniczych dotyczących odrabiania krwiodawstwa.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH (BEZ WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ) DO NASZYCH SIEDZIB W CELU PODPISANIA PETYCJI DOTYCZĄCEJ ZAKOŃCZENIA ODRABIANIA KRWIODASTWA PRZEZ GÓRNIKÓW

Górnicy oddający honorowo krew jako jedyna grupa zawodowa są zmuszeni do odrabiania dni wolnych, za oddaną krew. Fakt ten jest rażącym naruszeniem sprawiedliwości społecznej, jak i stawiające nas w nierównej pozycji w stosunku do pozostałych krwiodawców.

Treść petycji poniżej,

Petycja w interesie publicznym

Działając w interesie publicznym na podstawie art.2 ustawy z dnia 11.07.2014 o petycjach wnosimy o  zmianę przepisów prawa tj. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. [Dz.U.2022 poz. 504]. w ten sposób że w art. 50e ust. 2 (brzmiącym: „do okresu pracy górniczej, o której mowa w ust.1 zalicza się także okresy:”) dodać punkt 3) o treści:

„Zwolnienia od pracy z tytułu oddawania krwi w ramach honorowego krwiodawstwa”

Uzasadnienie

Krew to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Jest to lek którego nie da się wyprodukować. Doświadczyliśmy tego szczególnie podczas pandemii gdzie osocze krwi osób które przeszły COVID-19 i wytworzyły przeciwciała było podstawowym „lekiem” dla ciężko chorych pacjentów. Pamiętać trzeba że krew służyła i służy nadal do ratowania zdrowia i życia ludzkiego nie tylko w okresie pandemii. Krew była zawsze towarem deficytowym, którego nie można pozyskać w inny sposób niż od honorowych dawców krwi i to ustawodawca powinien wypracować model zachęcający do liczniejszego oddawania krwi. Obecne rozwiązania dyskryminują i zniechęcają niezwykle liczną grupę honorowych dawców krwi zatrudnionych w górnictwie, która przy proponowanej zmianie przepisów stała by się jeszcze większa.

Okresy krwiodawstwa muszą być przez górników odrabiane przed przejściem na emeryturę, co w przypadku krwiodawców nie będących górnikami nie ma zastosowania. Regularnie oddający honorowo krew pracownik dołowy w ciągu całego okresu pracy jest zmuszony odrobić średnio kilkadziesiąt dni, co wydłuża okres przejścia na emeryturę. Jest to niezrozumiałe tym bardziej, że górnicy oddają krew honorowo, posiłkując się nadrzędną zasadą jedności i solidarności społecznej, która była istotą ustawy o honorowym krwiodawstwie. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań dotyczących emerytur górniczych spowoduje, że do systemu ochrony zdrowia trafi nawet kilka tysięcy litrów krwi rocznie więcej, które mogły by uratować wiele istnień ludzkich. Na wagę poruszonego problemu wskazują wartości stanów magazynowych Regionalnych Centrów Krwiodawstw, gdzie na dzień 03 stycznia 2023 o godzinie 920  w aż dziewięciu z dwudziestu jeden ośrodków RCK brakowało krwi, a jej stany były określone jako najbardziej krytyczne – „pilnie potrzebne”.

PRZYJDŹ DO NAS I PODPISZ PETYCJĘ DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH !!!
(BEZWZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ)