Zasady Naliczania 14-stki dla Pracowników KWK Pniówek

zasady naliczania 14-stki
Getting your Trinity Audio player ready...

W związku z nadchodzącym okresem wypłaty tzw. „14-stki” dla pracowników KWK Pniówek, przedstawiamy aktualne zasady jej obliczania. Warto zwrócić uwagę, że metodyka ta różni się od tych, które zostały zapisane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) dla KWK Pniówek. Szczegółowe różnice oraz ich implikacje będą przedmiotem dalszych informacji.

1. Okres Rozliczeniowy: W przeciwieństwie do ZUZP, gdzie za okres rozliczeniowy przyjmuje się ostatnie trzy miesiące roku, w przypadku naliczania 14-stki bierzemy pod uwagę miesiące sierpień, wrzesień i październik poprzedniego roku.

2. Wynagrodzenie za Dniówki: Wynagrodzenie za dni robocze (poniedziałek – piątek), razem z kartą górnika, będzie podzielone przez liczbę dni roboczych przepracowanych w wyznaczonym okresie rozliczeniowym, czyli 65 dni.

3. Wynagrodzenie za Weekendy i Godziny Nadliczbowe: Podobnie jak wyżej, wynagrodzenie za pracę w weekendy, święta i godziny nadliczbowe, wraz z kartą górnika, zostanie podzielone przez ilość dni roboczych tego okresu(65dni).

4. Limit Nadgodzin: Należy zauważyć, że w obliczeniach brana jest pod uwagę maksymalna ilość 37,5 nadgodzin, co stanowi różnicę w stosunku do ZUZP, gdzie nie ma limitu nadgodzin przy wyliczaniu 14-stki.

5. Ekwiwalent za Deputat Węglowy: Wartość ekwiwalentu za deputat węglowy obliczana jest poprzez pomnożenie ¼ rocznego wymiaru przez cenę węgla deputatowego oraz wskaźnik 1,2302, a następnie podzielenie przez ilość dni roboczych okresu. W tym roku, kwota ta wynosi 63,38 zł.

6. Dodatek Ratowniczy: Dodatek ratowniczy będzie podzielony przez liczbę dni roboczych okresu rozliczeniowego, czyli 65 dni.

7. Całkowita Kwota Nagrody: Suma wyliczonych kwot z punktów od 2 do 6 zostanie pomnożona przez 26, aby uzyskać całkowitą wartość nagrody.

Podsumowanie: 14-stka w 2024 roku będzie mniejsza dla pracowników na tzw. „starych umowach” od nagrody Barbórkowej z 2023 roku o kwotę 306,36 zł brutto. Jest to spowodowane tym, ze pracownicy na tzw. „starych umowach” do Barbórki otrzymują również ekwiwalent Barbórkowy, którego w „nowych umowach” próżno szukać. Zasady te różnią się od tych zapisanych w ZUZP, gdzie okresem rozliczeniowym są ostatnie trzy miesiące roku, a przy wyliczaniu 14-stki nie stosuje się limitu godzin nadliczbowych. O tych i innych różnicach będziemy informować szerzej w przyszłości.

Wypłata 14-stki nastąpi 14 lutego br.


Przedstawione wyżej zasady mają na celu jasne i precyzyjne przedstawienie metodologii wyliczania 14-stki dla pracowników KWK Pniówek w 2024 roku