Ministerstwo Przemysłu

Idzie Nowe – tak możemy krótko podsumować najnowsze decyzje. Z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją przyjęliśmy wiadomość o powołaniu nowego Ministerstwa Przemysłu, które ma za zadanie zrewolucjonizować krajowy sektor górniczy, a jego siedziba znajdzie się w Katowicach. Na czele tej kluczowej dla nas instytucji stanęła Pani Marzena Czarnecka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny i doświadczony specjalista w dziedzinie energetyki. Jej imponujące osiągnięcia zawodowe i akademickie sprawiają, że z optymizmem spoglądamy na przyszłość naszego sektora.

Nasze oczekiwania:

Jako Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek, nasze oczekiwania wobec nowego Ministerstwa Przemysłu i jego szefowej, Pani Marzeny Czarneckiej, są jasne i zdecydowane. Głównym punktem naszego zainteresowania jest konieczność przeprowadzenia kompleksowego audytu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A.), który uważamy za kluczowy krok w kierunku zrozumienia i poprawy obecnej sytuacji w spółce.

Dlaczego audyt jest tak ważny? Przede wszystkim, pozwoli on na szczegółowe zbadanie wszystkich aspektów funkcjonowania JSW S.A., od wydajności operacyjnej po kwestie finansowe, środowiskowe i społeczne. Chcemy, aby ten audyt był przeprowadzony z najwyższą starannością i obiektywizmem, uwzględniając nie tylko krótkoterminowe zyski, ale także długofalowe perspektywy rozwoju i stabilności.

Kluczowe obszary, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę podczas audytu, to:

  • Jak efektywnie JSW S.A. wykorzystuje swoje zasoby? Czy istnieją obszary, gdzie można zoptymalizować procesy, aby zwiększyć wydajność wydobycia przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa załóg
  • Szczegółowa ocena obecnych procedur bezpieczeństwa, identyfikując potencjalne luki i obszary do poprawy. Powinno to obejmować analizę zarówno fizycznego bezpieczeństwa w miejscach pracy, jak i środków ochrony osobistej, procedur, instrukcji jak zasad ich stosowania w codziennej pracy.
  • Zasadności funkcjonowania spółki-córki Szkolenie i Górnictwo. Chcemy zbadania kontrowersji wokół funkcjonowania SiGu, w szczególności te dotyczące sposobów alokacji pracowników do JSW S.A. Chcemy również poznać koszt, jaki dla JSW niesie zatrudnianie pracowników z SiGu i porównać go z hipotetycznym kosztem, jaki by był, gdyby pracownicy byli by bezpośrednio zatrudniani przez JSW S.A.
  • Szczególnie ważne dla nas jest zbadanie zasadności wydatków spółki w ciągu ostatnich 8 lat. To obejmuje również inwestycje w pojazdy elektryczne – takie jak zakup aut elektrycznych czy autobusu elektrycznego – oraz inne projekty(w tym drony), które mogły okazać się nietrafionymi inwestycjami. Chcemy poznać przyczyny znaczących wzrostów kosztów funkcjonowania Biura Zarządu JSW, w tym, kosztów ponoszonych na opłacanie zewnętrznych kancelarii prawnych, kosztów ponoszonych na procesy sądowe, które spółka przegrywa itp. Chcemy dowiedzieć się, czy te decyzje były oparte na solidnych analizach kosztów oraz jak wpłynęły na finanse spółki.

Zmiana w podejściu do Związków Zawodowych przez spółkę

Podkreślamy również potrzebę zmian w zakresie funkcjonowania związków zawodowych w spółce. Wzywamy do wprowadzenia pluralizmu związkowego, co pozwoli na lepszą reprezentację i ochronę praw wszystkich pracowników. W obecnym systemie istnieje monopol trzech (tzw. reprezentatywnych) organizacji związkowych, co naszym zdaniem ogranicza różnorodność głosów i perspektyw w kluczowych kwestiach branżowych. Naszym celem jest stworzenie bardziej demokratycznego, sprawiedliwego i otwartego środowiska pracy, gdzie każdy związek zawodowy ma równą szansę na wyrażenie opinii i wpływanie na decyzje a można to zmienić jedynie przez:.

  1. Lepsza Reprezentacja Pracowników: Naszym głównym celem jest zapewnienie, że wszystkie głosy pracowników są słyszane i reprezentowane. Wprowadzenie pluralizmu związkowego stworzy bardziej zróżnicowaną i reprezentatywną strukturę, w której różne związki zawodowe będą mogły aktywnie uczestniczyć w dialogu społecznym i negocjacjach. Każdy związek będzie miał szansę na prezentowanie swoich unikalnych perspektyw i priorytetów, co jest kluczowe dla holistycznego podejścia do zagadnień spółki.
  2. Ochrona Praw Wszystkich Pracowników: Chcemy zapewnić, że prawa wszystkich pracowników – niezależnie od ich przynależności związkowej – są chronione i promowane. W obecnym systemie, gdzie jedna organizacja dominuje, prawa mniejszych grup lub indywidualnych pracowników mogą być niedostatecznie reprezentowane, mało tego dochodziło również do dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. Pluralizm związkowy umożliwi lepsze zrozumienie i adresowanie różnorodnych potrzeb i oczekiwań pracowników.
  3. Demokratyzacja Procesów Decyzyjnych: Liczymy na stworzenie bardziej demokratycznego środowiska, gdzie decyzje są podejmowane w sposób bardziej inkluzjonistyczny i transparentny. Chcemy, aby każdy związek zawodowy miał realny wpływ na decyzje dotyczące takich kwestii jak bezpieczeństwo pracy, warunki zatrudnienia, polityki wynagrodzeń, czy strategie rozwoju.
  4. Rozwój Dialogu Społecznego: Wierzymy, że pluralizm związkowy przyczyni się do rozwoju bardziej efektywnego i konstruktywnego dialogu społecznego. Zróżnicowane punkty widzenia i doświadczenia różnych organizacji mogą wzbogacić dyskusję i prowadzić do bardziej zrównoważonych i przemyślanych rozwiązań.
  5. Zapobieganie Konfliktom Wewnętrznym: Dążymy do sytuacji, w której żaden związek zawodowy nie będzie miał monopolu na prawdę i decyzje, co może zapobiegać konfliktom i nadużyciom.

Podsumowując, naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym każdy związek zawodowy, bez względu na swoją wielkość czy historię, ma równą szansę na reprezentację swoich członków i wpływ na decyzje w spółce. Uważamy, że taki model będzie korzystny dla wszystkich stron – pracowników jaki pracodawcy, a także dla samej JSW S.A., która będzie mogła się rozwijać w sposób bardziej zrównoważony i przemyślany.

Jesteśmy przekonani, że taki audyt nie tylko pomoże zidentyfikować obszary wymagające pilnych zmian i ulepszeń, ale także stworzy solidną podstawę do opracowania długoterminowej strategii rozwoju dla JSW S.A. To z kolei przyczyni się do zapewnienia efektywnego i zrównoważonego rozwoju sektora górniczego w Polsce, co jest naszym wspólnym celem.

Z niecierpliwością oczekujemy na działania Ministerstwa Przemysłu i liczymy, że nasze głosy jako przedstawicieli pracowników będą brane pod uwagę w procesie decyzyjnym. Jako Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek jesteśmy gotowi współpracować i wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę kondycji polskiego górnictwa i dobro jego pracowników.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW